< (1/5) - Portrait
>

Gustav Freytag, Stahlstich
Aus: C. Alberti: Gustav Freytag, Leipzig o. J., Frontispiz